Algemene voorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Van Hoof Isolatie

ARTIKEL 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan Van Hoof Isolatie, dan wel een natuurlijk persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Ondernemer: Van Hoof Isolatie of een aan haar gelieerde onderneming, hierna te noemen Van Hoof Isolatie, die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en/of isolatiewerkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Van Hoof Isolatie overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Van Hoof Isolatie geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.
Partijen: dit zijn de opdrachtgever en Van Hoof Isolatie als opdrachtnemer.

ARTIKEL 2- Werkingssfeer

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Van Hoof Isolatie, respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

 3. ls één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3- Aanbod

 1. Het aanbod voor een werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder de verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van de opdrachtgever, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor de ondernemer bindend, tenzij tussentijds herroepen, gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt.

 2. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

 3. Het aanbod vermeldt op het moment van planning een zo goed als mogelijk tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de ingeschatte duur van het werk en een vermoedelijke datum van oplevering.

 4. Het aanbod geeft inzicht in de hoeveelheid te gebruiken materiaal en de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd en bestaat uit onder andere:

 5. De totale aanneem- of projectsom, daarbij komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;

 6. Een opgave van de prijsfactoren (o.a. het te gebruiken isolatiemateriaal en overige grond- en hulpstoffen). Van Hoof Isolatie geeft op verzoek van de opdrachtgever een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van Van Hoof Isolatie in redelijkheid niet mogelijk is.

 7. Het aanbod vermeldt de betalingswijze en -termijn. Indien vermelding ontbreekt, dan geldt een termijn van 30 dagen.

 8. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, welke voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden, alsook tevens op de website van Van Hoof Isolatie ter inzage zijn; www.Van Hoof Isolatie.nl .

ARTIKEL 4- Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk of elektronis ch.

ARTIKEL 5- Verplichtingen van Van Hoof Isolatie

 1. Van Hoof Isolatie zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

 2. Van Hoof Isolatie neemt bij de uitvoering van het werk de daarop algemene van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. De opdrachtgever zal Van Hoof Isolatie tijdig en ten minste ruim voorafgaande aan de uitvoering van het werk in kennis stellen van hierop betrekking hebbende specifieke dan wel niet algemene regels en voorschriften en technische omstandigheden.

 3. Van Hoof Isolatie is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een voor het uitvoeren van het werk ondeugdelijke ondergrond en de gevolgen daarvan;

  2. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

  3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

  4. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

  5. Eén en ander tenzij Van Hoof Isolatie deze gebreken of onjuistheden niet kende, of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

 4. Van Hoof Isolatie draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

 5. Van Hoof Isolatie vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Van Hoof Isolatie zelf, dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6- Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt Van Hoof Isolatie in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn.

 2. De opdrachtgever zorgt er voor dat Van Hoof Isolatie tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en alle voor het werk te verschaffen gegevens, zoals onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de volledige verstrekking van voornoemde gegevens. In geval er bij één van partijen nadeel ontstaat welke geheel of ten dele het gevolg is van het niet volledig verstrekken van informatie door opdrachtgever aan Van Hoof Isolatie, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen.

 3. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de opdrachtgever deze zelf tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Van Hoof Isolatie is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.

 4. De opdrachtgever verschaft Van Hoof Isolatie de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.

 5. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Van Hoof Isolatie behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Van Hoof Isolatie daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de opdrachtgever Van Hoof Isolatie daarvan tijdig in kennis te stellen.

 6. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de opdrachtgever kunnen worden gerekend, dan dient de opdrachtgever de daarmee direct en indirect verband houdende schade, nadeel en kosten aan Van Hoof Isolatie te vergoeden.

 7. Indien de opdrachtgever een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet Van Hoof Isolatie of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de opdrachtgever minst bezwarende wijze.

 8. De opdrachtgever dient gebreken aan het werk, op straffe van verval van recht, binnen een bekwame tijd van veertien dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Van Hoof Isolatie te melden.

 9. De opdrachtgever draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:

  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  5. het niet dan wel niet tijdig aan Van Hoof Isolatie kenbaar maken van kabels, leidingen en draden.
  6. Dit doet niet af aan de plicht van Van Hoof Isolatie om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.

 10. Van Hoof Isolatie is gerechtigd om ten minste gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een reclame-uiting aan het object te bevestigen.

ARTIKEL 7- Meer- en minderwerk

 1. Boven de aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten en binnen 30 dagen na die sluiting, meer- of minderwerk overeenkomen.

 2. Meer- of minderwerk wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf, schriftelijk of elektronisch overeengekomen
  a. Indien aan het vorenstaande niet werd voldaan en opdrachtgever het uitvoeren van meerwerk accepteert, is hij gehouden om de gefactureerde meerwerk te betalen, zulks op voorwaarde dat deze een redelijke prijs belopen.

ARTIKEL 8- Oplevering

 1. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak met meer dan 5 werkdagen zonder dat er sprake is van overmacht als bedoeld in het voorgaande artikel en zonder dat Van Hoof Isolatie de opdrachtgever met redenen omkleed daarover vooraf heeft geïnformeerd, is Van Hoof Isolatie verplicht de hierdoor geleden aantoonbare directe schade aan de opdrachtgever te vergoeden. De omvang van de vergoeding is nimmer hoger dan het bedrag waarvoor het werk wordt uitgevoerd.

 2. Het werk is opgeleverd wanneer Van Hoof Isolatie aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  1. wanneer uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van Van Hoof Isolatie de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

  2. wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht -weer- geheel of voor een gedeelte in gebruik neemt, wordt door ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk, dat gedeelte als opgeleverd beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 9- Betaling in termijnen

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling die nt in dat geval plaats te vinden uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 10- De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient Van Hoof Isolatie bij de opdrachtgever de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer en/ of minderwerk.

 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven, dan wel verwezen naar het gestelde in de offerte c.q. overeenkomst. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer en/of minderwerk opgenomen.

 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens indien het betreft opgedragen meer- en/of minderwerk.

 5. Indien de Van Hoof Isolatie in de offerte in regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens opgedragen meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 11- Niet-tijdige betaling

 1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum

 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering niet is betaald, is Van Hoof Isolatie gerechtigd een rente van 1 procent per maand in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

 3. Van Hoof Isolatie is na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 5 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Van Hoof Isolatie hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Van Hoof Isolatie is gerechtigd om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het “rapport voorwerk II”, doch deze kosten zullen tenminste € 150,-- inclusief BTW bedragen.

 4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft en Van Hoof Isolatie de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd om tot tijdige betaling over te gaan, is Van Hoof Isolatie gerechtigd het werk stil te leggen. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Van Hoof Isolatie op vergoeding van kosten, schade, rente en gederfde winst onverlet.

 5. Van Hoof Isolatie blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 12- Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet dan wel niet volledig of tijdig nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 2. Als één van de partijen de overeenkomst blijvend niet geheel of gedeeltelijk nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst middels de Rechter te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 3. Van Hoof Isolatie heeft naast het recht op vergoeding van alle schade en kosten ook recht op een vergoeding van de gederfde winst. Hierbij is Van Hoof Isolatie gerechtigd om in plaats van vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade, kosten en gederfde winst, haar nadeel te fixeren op 30 procent van het bedrag dat zij opdrachtgever zou factureren indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 13- Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

 1. De door of vanwege Van Hoof Isolatie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven zijn eigendom.

 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 14- Garantie

 1. Van Hoof Isolatie garandeert aan de opdrachtgever dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij dat redelijkerwijs niet aan hem is toe te rekenen, dan wel dat hij aantoont dat het gebrek niet is ontstaan door Van Hoof Isolatie bij de uitvoering van het werk. De gegeven garantie is beperkt tot een duur van 15 jaar en wordt gegeven conform BRL 2110, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (KOMO-richtlijn, welke op verzoek digitaal wordt toegezonden). Voor zaken waarop voornoemde BRL 2110 geen betrekking heeft, wordt eveneens een garantie gegeven voor een periode van 15 jaar, tenzij de tekortkoming producten betreft waarop de leverancier van Van Hoof Isolatie een kortere garantieperiode geeft. In dit laatste geval blijft de garantieperiode beperkt tot die door de leverancier gegeven termijn.

 2. De garantietermijn zoals genoemd in lid 1 geldt tenzij Van Hoof Isolatie en de opdrachtgever een andere termijn schriftelijk overeenkomen.

 3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit, de duurzaamheid, het uiterlijk van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.

 4. Indien Van Hoof Isolatie uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeftverstrekt aan de opdrachtgever, of de opdrachtgever dan wel derden namens hem werkzaamheden uitvoeren aan of met betrekking tot het werk dat Van Hoof Isolatie heeft uitgevoerd, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen dan wel laten doen verrichten van het werk door derden. De bewijslast rust op de meest gerede partij.

 5. Het voorgaande laat onverlet dat Van Hoof Isolatie ook na de genoemde perioden aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

 6. Uitgesloten van de garantie zijn:
  a. schade ontstaan als gevolg van gebrekkige dan wel geen ventilatie door de opdrachtgever in de ruimte waar het werk is aangebracht,
  b. schade(s) welke niet terug te voeren zijn op materiaal en/of montagefouten van het werk door Van Hoof Isolatie uitgevoerd, externe invloeden, wijzigingen aan het werk, reparaties en/of vernieuwingen door derden uitgevoerd,
  c. schade ontstaan vanwege niet door de opdrachtgever geschapen omstandigheden, zoals gebrekkig metselen/ of voegwerk door derden aangebracht of juist niet aangebracht aan het object, als aangegeven in artikel 6 van deze voorwaarden en de gevolgschade hiervan.

ARTIKEL 15- Aansprakelijkheid

 1. Voor zover de aanvaarde opdracht een inspanningsverbintenis betreft, heeft Van Hoof Isolatie een inspanningsverplichting. Hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van opdrachten.

 2. Als Van Hoof Isolatie aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag en in elk geval maximaal tot het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 3. In afwijking van lid 2. van dit artikel, is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 4. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

 5. Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 16- Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten en voor Van Hoof Isolatie daarbij de gederfde winst op dat werk.

ARTIKEL 17- Voorrang wijziging algemene voorwaarden

Van Hoof Isolatie zal haar algemene voorwaarden slechts wijzigen indien daar aanleiding toe bestaat. Versie januari 2022.